Stöd vid möten på skolan

En upptäckt i projektet är att många elever och föräldrar vill ha stöd vid möten på skolan. Elevkonferenser kan vara väldigt känslomässigt laddade och många blir nervösa att  de inte kommer att uppfatta allt som bestäms. Tempot är ofta högt och då kan det vara skönt med en utomstående som är ett par extra öron, något som vi i #jagmed gärna ställer upp med!

Vi har upptäckt att bemötandet är otroligt viktigt, att man som samtalsledare för dessa möten får elev och förälder att känna sig bekväma i den lite onaturliga situationen. Några tips:

  1. Hälsa välkomna till mötet
  2. Förklara vad syftet med mötet är
  3. Berätta hur lång tid mötet ska pågå
  4. Låt eleven få tid att fundera och svara
  5. Sammanfatta i slutet vad ni kommit fram till
  6. Avsluta och tacka alla för att de deltagit
ALLA som deltar i ett möte har en pusselbit till den bästa lösningen!

Elevhälsan… det är skolsyster, va?

Ja, den uppfattningen kanske många har? Men det är långt ifrån sanningen. Skolsyster ingår i elevhälsan men är inte ensam. #jagmed har vid ett par tillfällen den här terminen fått vara med på gymnasiets EHT-möten (EHT= ElevHälsoTeam) och då har teamen bestått av rektor (som leder), kurator, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterska. Ofta finns även en lärare från ett program eller klass på plats varje gång för att prata om aktuell situation på programmet eller i klassen.

Ur skollagen:

”25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”.

När en elev skriker efter hjälp kallas skolans elevhälsoteam in! Foto: Monica Swärd, Regionförbundet Sörmland

Eftersom #jagmed har som mål att öka elevers närvaro och förutsättningar för bra skolresultat är det toppen att vi får komma till skolornas EHT! Då finns chansen att fånga upp fler elever i behov av stöd samt komma fram till ännu fler kreativa lösningar och åtgärder för de vi redan arbetar med. Toppen!